Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.

Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.

Všeobecné podmínky TCM DUBEČ, z.s.  – tenisová škola

TCM Dubeč. z.s., dále TCMD, organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé.

Letní období

TCMD organizuje v průběhu letního období (květen – září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–19 hod. podle stálého tréninkového plánu, není-li stanoveno jinak. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TCMD organizuje výuku individuálně. Tréninky se konají na antukových dvorcích v areálu SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice.

V průběhu roku organizuje TCMD turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů tenisové školy.

Během letních školních prázdnin organizuje TCMD individuální výuku tenisu a příměstské tenisové tábory.

Zimní období

TCMD organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu v tenisových halách v Dubči a ve Štěrboholích (Sport Aréna Praha, Kalašova 196, areál Hamr) podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 25-27  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období.

Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 5. Platí pro obě herní období.

Systém náhrad

Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 19.hodiny dne předcházejícího termínu tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období. Náhrady je možné čerpat do 31.8. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TCMD je tréninková jednotka nahrazena. TCMD má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši náhrad.

Hráči jsou povinni se řídit všeobecnými podmínkami TCMD a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Rodiče mají povinnost informovat TCMD o zdravotním stavu dětí.

TCMD musí informovat hráče, příp. rodiče hráčů o jejich tréninkovém plánu, výši kurzoného a způsobu úhrady kurzovného na jednotlivá herní období s dostatečným předstihem. Náhrady platí pro platbu rozpočtem.

Platba kurzovného:

1. Rozpočtem

Kurzovné je vypočítáno součtem úhrad za tréninkové jednotky v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

Kurzovné se platí v daném školním roce 3x, a to za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

V měsících červenec – srpen se tréninky hradí individuálně dohodou.

Kurzovné se hradí vždy předem na dané herní období.

2. Kreditem

Kurzovné je odečítáno z předem uhrazeného kreditu, ze kterého jsou postupně odečítány platby za jednotlivé tréninkové jednotky, jak skupinových, tak individuálních tréninových jednotek. Po odehrání kreditu vyzve TCMD hráče, příp. rodiče k doplnění kreditu, a to písemně nebo elektronicky.

Výše kreditů je 3000.-Kč, 5000.-Kč nebo 10000.-Kč.

Výše úhrady: TCMD má povinnost sdělit výši úhrady kurzovného nebo doplnění kreditu hráčům, příp. rodičům hráčů, písemně nebo elektronicky s předstihem.

TCMD má právo určit způsob hrazení kurzovného (rozpočtem nebo kreditem) v daném tréninkovém období. Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TCMD. Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem dvorce nebo haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky, půjčovné raket. TCMD má povinnost vést řádně evidenci odehraných tréninkových jednotek jednotlivých hráčů a na vyžádání kdykoli předložit vyúčtování či zbývající výši kreditu hráčům, resp.rodičům hráčů.

Způsob úhrady: bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v rozpisu k úhradě.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top