TCM DUBEČ, Z.S. – TENISOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE DUBEČ

IČO: 09109862

E – mail: info@tcmdubec.cz

Tel.: +420 603 946 755

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK TCM DUBEČ,Z.S.

1. Začátečníci

KROUŽEK TENISU – cena skupinový trénink 1150.-Kč/měsíc, čtvrtletní platba 3450.-Kč.

 
Skupiny 3-6 dětí. Cena zahrnuje služby trenéra, míče, pomůcky, pronájem dvorce nebo haly, půjčování raket zdarma.
 
Platí pro kroužky tenisu ve školním roce 2023/24. O státních svátcích a prázdninách se kroužek tenisu nekoná.
 

Úhrady za kroužek tenisu zasílejte na č.ú. 2394055002/5500.

 

2. Závodní tenis, mírně pokročilí, pokročilí

Letní sezóna

květen – září

Individuální trénink
800Kč/hod.
 • služby trenéra + míče + pomůcky

 • platí pro samoplátce dvorce nebo haly

Individuální trénink
1100 Kč/hod.
 • služby trenéra + míče + pomůcky

 • včetně pronájmu dvorce

Kondiční příprava
200 Kč/hod.
 • zvýšení fyzické připravenosti

 • kompenzační a protahovací cvičení

Skupinový trénink
600Kč/hod.
 • 2 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu dvorce

Skupinový trénink
400Kč/hod.
 • 3 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu dvorce

Skupinový trénink
300Kč/hod.
 • 4 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu dvorce

 

Zimní sezóna

říjen – duben

Individuální trénink
800Kč/hod.
 • služby trenéra + míče + pomůcky

 • platí pro samoplátce haly

Individuální trénink
1200 Kč/hod.
 • služby trenéra + míče + pomůcky

 • cena do 16 hod.

 • včetně pronájmu haly

Individuální trénink
1300 Kč/hod.
 • služby trenéra + míče + pomůcky

 • cena od 16 hod.

 • včetně pronájmu haly

Kondiční příprava
250 Kč/hod.
 • zvýšení fyzické připravenosti

 • kompenzační a protahovací cvičení

Skupinový trénink
700Kč/hod.
 • 2 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu haly

Skupinový trénink
450Kč/hod.
 • 3 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu haly

Skupinový trénink
350Kč/hod.
 • 4 hráči ve skupině

 • včetně pronájmu haly

Přihlášky:

 • +420 603 946 755
 • e-mail: info@tcmdubec.cz

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné podmínky TCM DUBEČ, z.s.

Tenisové centrum mládeže Dubeč – tenisový klub a tenisová škola pro děti a mládež

 

TCM Dubeč. z.s., dále TCMD, organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé a organizuje kroužky tenisu pro žáky základních škol.

Letní období

TCMD organizuje v průběhu letního období (květen – září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–20 hod. podle stálého tréninkového plánu, není-li stanoveno jinak. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TCMD organizuje výuku individuálně. Tréninky se konají na antukových dvorcích v areálu SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice.

V průběhu roku může TCMD organizovat turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů tenisové školy.

V měsících květen – červen se TCMD účastní týmových soutěží PTS (Pražský tenisový svaz) závodních družstev mládeže a dospělých.

Během letních školních prázdnin organizuje TCMD individuální výuku tenisu a příměstské tenisové tábory.

Zimní období

TCMD organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu na krytých tenisových dvorcích – v pevné tenisové hale Plechovka, Kalašova 196, Praha 10 – Dubeč podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 26-29  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období.

Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 6. Počet hráčů může být vyšší pouze z důvodu uskutečnění náhrad. Platí pro obě herní období.

Systém náhrad

Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 19.hodiny dne předcházejícího dni uskutečnění plánované tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše nároku na náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období (zimní – letní období). Náhrady je možné čerpat nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TCMD je tréninková jednotka nahrazena vždy v plné výši. TCMD má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši kreditů, příp. nároku na náhradu tréninků.

Hráči jsou povinni se řídit těmito všeobecnými podmínkami TCMD a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Členi klubu mají povinnost dodržovat platné stanovy klubu.

TCMD musí informovat hráče, příp. rodiče hráčů o jejich tréninkovém plánu, výši kurzovného a způsobu úhrady kurzovného na jednotlivá herní období s dostatečným předstihem. Náhrady platí pro platbu rozpočtem.

Způsoby úhrady kurzovného:

1. Rozpočtem

Kurzovné je vypočítáno součtem úhrad za tréninkové jednotky v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

Kurzovné se platí čtvrtletně, není-li stanoveno jinak dohodou, a to v daném školním roce 3x, za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně společně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

V měsících červenec – srpen se tréninky hradí individuálně dohodou.

Kurzovné se hradí vždy předem na dané herní období.

2. Kreditem

Kurzovné je odečítáno z předem uhrazeného kreditu, ze kterého jsou postupně odečítány platby za jednotlivé tréninkové jednotky, jak skupinových, tak individuálních tréninkových jednotek. Po odehrání kreditu vyzve TCMD hráče, příp. rodiče k doplnění kreditu, a to písemně nebo elektronicky.

Výše kreditů je 3000.-Kč, 5000.-Kč, 10000.-Kč nebo 15000.-Kč.

Výše úhrady: TCMD má povinnost sdělit výši úhrady kurzovného nebo doplnění kreditu hráčům, příp. rodičům hráčů, písemně nebo elektronicky s dostatečným předstihem.

3. Paušálem

Paušální platba platí pro kroužky tenisu dětí základních škol. Výše paušálu se týká pouze skupinových tréninků pro děti ve věku 5-12 let, velikost skupin je 3-6 hráčů při zachování stejné paušální platby. Čtvrtletní úhrada. Výše paušálu musí být uvedena na webových stránkách TCMD před zahájení školního roku a platí pro celý školní rok.

TCMD má právo určit způsob hrazení kurzovného (rozpočtem, kreditem nebo paušálem) v daném herním období. Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TCMD. Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem dvorce nebo haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky, půjčovné raket. TCMD má právo navýšit ceny, především v závislosti na zvýšení inflace nebo při navýšení pronájmu jednotlivých sportovišť. TCMD má povinnost vést řádně evidenci odehraných tréninkových jednotek jednotlivých hráčů a na vyžádání kdykoli předložit vyúčtování či zbývající výši kreditu hráčům, resp. rodičům hráčů.

Způsob úhrady (zda kreditem nebo rozpočtem) na dané herní období či u jednotlivých hráčů je v kompetenci TCMD. Platba je možná bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v rozpisu k úhradě.
 
Partneři:

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top